Komunikaty

Komunikaty

Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-20

2023-10-20

Informujemy, iż sprzedawcą  Rezerwowym na terenie OSD Nowa Energia Dystrybucja jest:

  • Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie

2023-10-19

Informujemy, iż w związku z podpisaniem umowy z Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku tzw GUD-k istnieje możliwość podpisania umowy kompleksowej.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-08

2023-08-08

Informujemy, że decyzją z dnia 28 lutego 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych na obszarze objętym koncesją na dystrybucję energii elektrycznej Spółki Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o. Zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy dla energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy. 

Nasza Taryfa została opublikowana w Biuletynie URE pod nr 135/2023 w dniu 28 lutego 2023 roku (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4367,Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html.)

Jednocześnie zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne możemy wprowadzić Taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie URE.

Mając powyższe na uwadze niniejszym informujemy, że przedmiotowa Taryfa znajdzie zastosowanie począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. Do tego czasu zastosowanie znajdzie stosowany obecnie zaliczkowy sposób rozliczeń.

2023-02-23

Informujemy, iż w związku z podpisaniem umowy z PGE Obrót tzw GUD-k istnieje możliwość podpisania zdalnej umowy kompleksowej.

Procedura zawierana umowy kompleksowej z PGE Obrót dla klientów Nowa Energia Dystrybucja korzystających z refaktury sprzedaży energii czynnej

2022-12-30

Informujemy, że wyznaczonym Sprzedawcą z Urzędu na terenie OSD Nowa Energia Dystrybucja jest PGE Obrót S.A z siedzibą w Warszawie.

2022-12-30

Publikujemy listę sprzedawców energii elektrycznej z którymi zawarte mamy Generalne Umowy Dystrybucyjne:

  • Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Enefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • EDP Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • TAURON Sprzedaż sp. z o.o  z siedzibą Kraków
  • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie
  • ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

2022-12-30

Informujemy, że wyznaczonym Sprzedawcą Rezerwowym na terenie OSD Nowa Energia Dystrybucja jest PGE Obrót S.A.

2022-09-05

Informujemy o zaplanowanych na dzień 2022-09-07 pracach technicznych na sieci obejmującej obszar ul. Niepołomickiej w Gdańsku, co skutkować może krótkotrwałą przerwą w dostawach prądu (do 30 min).